Komisja Dialogu Społecznego do spraw Osób z niepełnosprawnością

15 listopada 2021 roku, nasza fundacja została zaproszona do prac w Komisji Dialogu Społecznego do spraw osób z niepełnosprawnością

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Osób Niepełnosprawnych została powołana w dniu 3 września 2014 r. na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), § 8 ust 1 pkt 5 załącznika do uchwały Nr XCII/1378/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi.

Razem z innymi organizacjami pozarządowymi działającymi w Krakowie na rzecz osób z niepełnosprawnościami będziemy wspólnie pracować aby Kraków był miastem coraz bardziej przyjaznym. Chcemy aby dostępność pojawiła się wokół nas.