Dokumenty

Dostępność świata wokół nas to nie tylko przystosowywanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

To bardzo szerokie pojęcie używane najczęściej do opisania stopnia, w jakim z danego miejsca może korzystać możliwie dużą grupa ludzi. W przeciwieństwie do użyteczności jako „łatwości użycia” czy ergonomii użytkowania, dostępność oznacza „możliwość skorzystania” z funkcji lub właściwości danego miejsca. Dostępność to również otwartość na drugiego człowieka, na jego potrzeby.

Wszystko zaczęło się bardzo prozaicznie. Latem w 2019 roku, Paweł – fundator fundacji, który od 20lat porusza się na wózku inwalidzkim, był w Zakopanem na turnusie rehabilitacyjnym.
Któregoś dnia chciał wraz z przyjaciółmi wyjść na spacer a przy okazji zatrzymać się w jednej z wielu restauracji. Niestety nigdzie nie było ogólnodostępnych informacji o tym, czy dana kawiarnia lub restauracja jest na tyle dostępna aby mógł dostać się do środka na wózku inwalidzkim bez większych przeszkód.

Naszą działalnością i pomysłami, chcemy pokazać osobom z niepełnosprawnościami, że świat wokół nich może być, a w wielu przypadkach jest dostępny. Wystarczy tylko dokładnie go pokazać i o nim opowiedzieć, a każda osoba z niepełnosprawnością, najlepiej znając swój możliwości, sama zdecydowała czy to konkretne miejsce będzie dla niej dostępne.

Chcemy też dzielić się naszym doświadczeniem i wsparciem z osobami, które stają się osobami z niepełnosprawnością. Wiemy, że wypadek lub choroba czasami sprawią, że musimy zmienić diametralnie nasze życie całkowicie i nauczyć się funkcjonowania na nowo. Nie jest to łatwe ale jest możliwe dlatego chcemy wspólnie z wami budować dostępny świat. Chcemy im pomóc stworzyć z tego co mają nowy dostępny świat.

Dostępność świata wokół nas to nie tylko przystosowywanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. To nie tylko niwelowanie barier architektonicznych, ale przede wszystkim budowanie przyjaznego i ludzkiego otoczenia, to przełamywanie stereotypów i niechęci, to dzielenie się z innymi tym co mamy, naszymi talentami, umiejętnościami, wiedzą i pieniędzmi ale również budowanie tolerancji.

Tym się kierujemy

Nasze cele

Aktywizacja, integracja oraz wsparcie osób indywidualnych i grup społecznych wraz z ich rodzinami, zwłaszcza osób z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, socjalnym, ekonomicznym lub kulturowym.

Upowszechnienie i rozwój sportu, kultury fizycznej, rekreacji oraz kultury i sztuki wśród społeczeństwa, a w szczególności wśród osób z niepełnosprawnościami i zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin we wszelkich formach i rodzajach.

Aktywizacja zawodowa, ekonomiczna i społeczna osób pozostających bez zatrudnienia, w szczególności osób z niepełnosprawnościami i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wsparcie oraz pomoc materialna i niematerialna dla osób indywidualnych i ich rodzin, w szczególności osób z niepełnosprawnościami oraz poważnie lub przewlekle chorych w powrocie do zdrowia.

Działalność na rzecz ochrony zdrowia osób z niepełnosprawnościami, osób chorych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, socjalnym lub kulturowym.

Działalność na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, osób z niepełnosprawnościami, osób chorych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, socjalnym lub kulturowym.

Likwidacja dysproporcji i barier w aktywności osób z niepełnosprawnościami, chorych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym i socjalnym, oraz ich integracja ze społeczeństwem.

Działalność edukacyjna, oświatowa i wychowawcza na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, socjalnym, ekonomicznym lub kulturowym.

Upowszechnianie idei społecznej odpowiedzialności biznesu i angażowanie środowisk biznesowych w działanie na rzecz społeczności lokalnych oraz środowisk i osób potrzebujących wsparcia.

Działalność charytatywna i prospołeczna.

Promocja i organizacja wolontariatu.

Udzielanie wsparcia doradczego lub finansowego fundacjom oraz stowarzyszeniom.