Statut Fundacji Dostępny Świat

Rozdział I

Postanowienia Ogólne
§ 1
Fundacja pod nazwą „Fundacja Dostępny Świat”, zwana dalej „Fundacją” ustanowiona jest przez Pawła Krzak oraz Tomasza Płoszańskiego – zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Annę Składzień w Kancelarii notarialnej Katarzyna Haśko Anna Składzień Notariusze Spółka Cywilna w Krakowie przy ul. Kremerowska 15/3, w dniu 18 września 2019 roku ( Rep. A nr 4303/2019)
§ 2
1. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1491 z późn. zm.). oraz postanowień niniejszego Statutu.
2. Fundacja posiada osobowość prawną.
3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.
§ 3
Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
§ 4
1. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla realizacji swoich celów Fundacja może również prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Fundacja może używać odpowiedników nazwy w językach obcych oraz wyróżniających ją znaków graficznych i symboli.
4. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie w kraju i za granicą.
5. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundację.
§ 5
Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jako minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.
§ 6
1. Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.
2. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku, a osiągany dochód przeznaczony będzie na realizację celów statutowych.
3. W razie potrzeby cele Fundacji mogą zostać zmienione poprzez zmianę Statutu.
4. Fundacja może przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i innych formacji społecznych.
5. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania i prawem polskim dopuszczonych.
6. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, przyczyniającymi się do realizacji celów statutowych Fundacji.
7. Fundacja może nadawać tytuł „Przyjaciel Fundacji”.

Rozdział II

Cele i działalność Fundacji
§ 7
Celem Fundacji jest:
1. Aktywizacja, integracja oraz wsparcie osób indywidualnych i grup społecznych wraz z ich rodzinami, zwłaszcza osób z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, socjalnym, ekonomicznym lub kulturowym.
2. Aktywizacja zawodowa, ekonomiczna i społeczna osób pozostających bez zatrudnienia, w szczególności osób z niepełnosprawnościami i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
3. Wsparcie oraz pomoc materialna i niematerialna dla osób indywidualnych i ich rodzin,
w szczególności osób z niepełnosprawnościami oraz poważnie lub przewlekle chorych
w powrocie do zdrowia.
4. Działalność na rzecz ochrony zdrowia osób z niepełnosprawnościami, osób chorych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, socjalnym lub kulturowym.
5. Działalność na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, osób z niepełnosprawnościami, osób chorych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, socjalnym lub kulturowym.
6. Likwidacja dysproporcji i barier w aktywności osób z niepełnosprawnościami, chorych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym i socjalnym, oraz ich integracja ze społeczeństwem.
7. Działalność edukacyjna, oświatowa i wychowawcza na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, socjalnym, ekonomicznym lub kulturowym.
8. Upowszechnienie i rozwój sportu, kultury fizycznej, rekreacji oraz kultury i sztuki wśród społeczeństwa, a w szczególności wśród osób z niepełnosprawnościami i zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin we wszelkich formach i rodzajach.
9. Upowszechnianie idei społecznej odpowiedzialności biznesu i angażowanie środowisk biznesowych w działanie na rzecz społeczności lokalnych oraz środowisk i osób potrzebujących wsparcia.
10. Działalność charytatywna i prospołeczna.
11. Promocja i organizacja wolontariatu.
12. Udzielanie wsparcia doradczego lub finansowego fundacjom oraz stowarzyszeniom.
§ 8
1. Fundacja realizuje swoje cele:
a) gromadząc i właściwe wykorzystując środki finansowe i rzeczowe pochodzące od osób fizycznych i prawnych;
b) w zakresie aktywizacji, integracji oraz wsparcia osób indywidualnych i grup społecznych wraz z ich rodzinami, zwłaszcza osób z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, socjalnym lub kulturowym, przez:

 • prowadzenie portalu internetowego udostepniającego informacje o miejscach
  i wydarzeniach dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, socjalnym oraz kulturowym, a także ich rodzin
  i opiekunów;
 • tworzenie i prowadzenie ośrodków kulturalno-edukacyjnych, miejsc spotkań
  i aktywności dzieci, młodzieży, rodziców, osób starszych, wychowawców, psychologów, psychoterapeutów, pedagogów, twórców, artystów, lekarzy, rehabilitantów, fizjoterapeutów, ekologów oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem osobistym i odkrywaniem twórczego potencjału osobowego;
 •  wspieranie i rozwój twórczego potencjału osobowego dzieci, dorosłych i starszych poprzez obcowanie z rozmaitymi formami kultury i sztuki.
  c) w zakresie aktywizacji zawodowej i ekonomicznej osób pozostających bez zatrudnienia, w szczególności osób z niepełnosprawnościami i zagrożonych wykluczeniem społecznym przez:
 • wszelką działalność związaną z wyszukiwaniem miejsc pracy dla osób pozostających bez zatrudnienia;
 • działalność edukacyjną i doradczą zmierzającą do nabywania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji poprzez organizowanie i/lub finansowanie nauki oraz kursów i szkoleń, jak również staży i praktyk pozwalających nabyć umiejętności praktyczne przygotowujące do pracy;
 • działalność doradczą w zakresie tworzenia, funkcjonowania i rozwoju mikro
  i małych przedsiębiorstw, startup-ów, fundacji i innych form działalności gospodarczej;
 • edukację, działalność wydawniczą, informacyjną i badawczą służącą zdobywaniu, pogłębianiu i popularyzacji wiedzy z zakresu podstaw i rozwoju przedsiębiorczości, w tym działania polegające na szkoleniu, doradztwie, organizacji konferencji, przygotowywaniu ekspertyz;
 • opracowywaniu i promowaniu programów aktywizacji zawodowej
  i przedsiębiorczości;
 • analizie sytuacji przedsiębiorców i pracowników, celem ich dostosowania do wymogów rynku pracy.

d) w zakresie wsparcia oraz pomocy materialnej i niematerialnej w ochronie zdrowia i rehabilitacji dla osób przewlekle lub poważnie chorych, w szczególności osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin i opiekunów poprzez:

 • udzielanie pomocy rzeczowej oraz finansowej w procesie leczenia i rehabilitacji oraz zakupu sprzętu lub urządzeń ułatwiających codzienne funkcjonowanie;
 • udzielanie pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej, pedagogicznej, medycznej, seksuologicznej, socjalnej oraz prawnej;
 • prowadzenie indywidualnych oraz grupowych zajęć rehabilitacyjnych, terapeutycznych lub fizjoterapeutycznych;
 • organizowanie wyjazdów na leczenie w kraju i zagranicą;
 • organizowanie opieki okazjonalnej, dziennej oraz całodobowej;
 • wsparcie finansowe codziennego funkcjonowania;
 • finansowanie lub współfinansowanie wyjazdów rehabilitacyjnych, sanatoryjnych, wypoczynkowych osób poważnie lub przewlekle chorych, osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin i opiekunów;
 • spełnianie marzeń osób chorych i z niepełnosprawnościami.

e) w zakresie likwidacji dysproporcji i barier powstałych pomiędzy osobami
z niepełnosprawnościami, chorymi oraz zagrożonymi wykluczeniem społecznym
i socjalnym, a resztą społeczeństwa przez:

 • promocję i organizację sportu, kultury fizycznej, rekreacji oraz kultury i sztuki wśród społeczeństwa, a w szczególności wśród osób z niepełnosprawnościami
  i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin, we wszelkich formach
  i rodzajach;
 • inicjowanie, wspomaganie i realizacja działań zmierzających do dostosowania infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
 • wspieranie i rozwój twórczego potencjału osobowego dzieci i dorosłych poprzez obcowanie z rozmaitymi formami kultury i sztuki oraz organizację wydarzeń kulturalnych (wystaw, plenerów malarskich, koncertów itp.);
  f) w zakresie aktywizacji i integracji sfery biznesowej oraz angażowania jej na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia przez:
 • upowszechnianie idei społecznej odpowiedzialności biznesu;
 • tworzenie platformy współpracy pomiędzy środowiskiem biznesowym i osobami potrzebującymi wsparcia;

g) organizowanie i współorganizowanie sympozjów, konferencji, szkoleń, kampanii informacyjnych, koncertów, wystaw, targów, przeglądów filmowych i innych wydarzeń sportowych, kulturalnych oraz rozrywkowych;
h) organizowanie sieci lokalnych grup samopomocowych wspierających osoby
z niepełnosprawnościami i zagrożone wykluczeniem społecznym, socjalnym oraz kulturowym;
i) organizowanie wyjazdów: integracyjnych, rehabilitacyjnych, rekreacyjnych, krajoznawczych i wypoczynkowych oraz kolonii i obozów w kraju i zagranicą;
j) działalność charytatywną i prospołeczną;
k) działalności wydawniczą w zakresie realizacji celów statutowych;
l) działalność naukową, edukacyjną, oświatową i wychowawczą;
m) promocję i organizację wolontariatu;
n) udzielanie wsparcia doradczego lub finansowego fundacjom oraz stowarzyszeniom.
2. Fundacja realizuje swoje cele również poprzez:
a) współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji,
w Polsce i za granicą;
b) współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.
3. Działalność fundacji może być realizowana zarówno w ramach nieodpłatnej, jak i odpłatnej działalności.
4. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
5. Działania Fundacji kierowane są do całej populacji, bez względu na wiek, płeć, rasę, religię, narodowość, orientację seksualną i status ekonomiczny.
§ 9
1. Dla osiągnięcia celów statutowych Fundacja może, również:
a) wspierać inne osoby fizyczne i prawne, których działalność odpowiada celom statutowym Fundacji, a także współdziałać z organami administracji państwowej
lub samorządu terytorialnego oraz z organizacjami społecznymi;
b) zatrudniać pracowników.

Rozdział III
Organy Fundacji
§ 10
1. Organami Fundacji są:
a) Rada Fundatorów,
b) Zarząd Fundacji,
c) Komisja Rewizyjna.
§ 11
1. Rada Fundatorów jest najwyższym organem opiniodawczym, doradczym i inicjatywnym
w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji.
2. Rada Fundatorów składa się z dwóch do czterech członków.
3. Członkiem Rady Fundatorów może być pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Rada Fundatorów składa się z Fundatorów Założycieli oraz innych osób powołanych przez nich do Rady.
5. Rada Fundatorów zwykłą większością głosów wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
6. Członkiem Rady Fundatorów nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego.
7. Członkostwo w Radzie Fundatorów ustaje w przypadku:
a) odwołania przez Fundatorów,
b) pisemnej rezygnacji z członkostwa,
c) śmierci członka Rady
d) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
8. Przewodniczący Rady Fundatorów kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
9. Decyzje Rady Fundatorów zapadają w drodze uchwał.
10. Uchwały Rady Fundatorów mogą być podejmowane na posiedzeniu Rady Fundatorów lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
11. Członkowie Rady Fundatorów z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
§ 12
1. Posiedzenia Rady Fundatorów odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.
2. Posiedzenia Rady Fundatorów zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady Fundatorów. Zwołanie posiedzenia Rady Fundatorów na wniosek członka Rady Fundatorów powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.
3. Posiedzenia Rady Fundatorów zwołuje się pocztą elektroniczną (wiadomość e-mali) z potwierdzeniem odbioru. W przypadku braku elektronicznego potwierdzenia odebrania wiadomości elektronicznej w ciągu 3 dni roboczych od jej nadania, zawiadomienie o posiedzeniu przesyła się listami poleconymi lub pocztą kurierską ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi co najmniej na dwa tygodnie przed terminem posiedzenia. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Fundatorów zawiera: datę, godzinę i miejsce posiedzenia, porządek obrad oraz jeżeli posiedzenie zwoływane jest na wniosek członka Rady Fundatorów zaznaczenie tego faktu.
4. Posiedzenie Rady Fundatorów uznaje się również za prawidłowo zwołane, jeżeli termin jego odbycia ustalono na wcześniejszym posiedzeniu Rady Fundatorów, na którym wszyscy członkowie Rady Fundatorów byli obecni i nikt nie zgłosił sprzeciwu, co do jego odbycia i terminu.
5. Rada Fundatorów może powziąć uchwały pomimo braku formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli wszyscy jej członkowie są obecni, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
6. Uchwały Rady Fundatorów zapadają zwykłą większością głosów, z tym że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego.
7. Posiedzenia, mogą odbywać się za pośrednictwem środków komunikacji na odległość pod warunkiem, że każdy z członków Rady Fundatorów ma umożliwiony kontakt z pozostałymi uczestnikami posiedzenia oraz nikt nie wyrazi sprzeciwu. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego w ten sposób uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany elektronicznie z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego przez wszystkich uczestniczących w nim członków Rady Fundacji. Głosowania w takich przypadkach odbywają się pisemnie (wiadomość email), a głosy przesyłane są przez członków Rady Fundatorów na adres elektroniczny Fundacji niezwłocznie po zakończeniu głosowania.
§ 13
1. Do kompetencji Rady Fundatorów należą:
a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
b) powołanie i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej;
c) zatwierdzanie strategicznych planów Fundacji;
d) zatwierdzanie rocznych planów działalności oraz budżetów Fundacji;
e) ustalanie i dokonanie zmiany Statutu Fundacji;
f) podejmowanie decyzji o tworzeniu nowych jednostek organizacyjnych w Fundacji;
g) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Fundacji lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
h) podejmowanie decyzji dotyczących spraw majątkowych w stosunkach pomiędzy Fundacją, a Prezesem i członkami Zarządu Fundacji, w tym wynikających ze stosunku pracy;
i) prawo wglądu do całości dokumentacji Fundacji oraz żądania udzielania wyjaśnień od poszczególnych członków Zarządu Fundacji i pracowników Fundacji ;
j) podjęcie decyzji o połączeniu Fundacji z inną Fundacją;
k) podjęcie decyzji o likwidacji Fundacji
l) rozstrzyganie również w innych sprawach wniesionych przez Zarząd.
2. Uchwały Rady Fundatorów wymaga:
a) rozporządzenie składnikiem majątku trwałego Fundacji;
b) przyjęcie Regulaminu Zarządu oraz Regulaminu Komisji Rewizyjnej;
c) ustalenie zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Fundatorów, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej oraz dokonywania zwrotu kosztów uczestniczenia w pracach Fundacji;
d) powołanie pełnomocnika dla reprezentacji Fundacji w czynnościach prawnych z członkiem Zarządu, lub w sporze z nim;
e) nabywanie i zbywanie papierów wartościowych;
f) nabywanie, obejmowanie i zbywanie akcji lub udziałów oraz innych tytułów uczestnictwa w spółkach;
g) przystępowanie do organizacji lub spółek albo zawierania umów, które powodują odpowiedzialność całym majątkiem Fundacji;
h) wyrażanie zgody na udzielenie gwarancji lub poręczenia za zobowiązania osób trzecich;
i) wyrażanie opinii w sprawach należących do kompetencji Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, które zostały skierowane do uchwały Rady Fundatorów wobec braku jednomyślności Zarządu lub Komisji Rewizyjnej;
j) tworzenie i znoszenie funduszy celowych;
k) wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości, zawarcie umowy najmu, oraz nabycie innych składników majątkowych o wartości przekraczającej kwotę ustaloną przez Radę Fundatorów w miarę potrzeb;
l) wyrażenie zgody na udzielenie darowizny bądź dotacji o wartości przekraczającej kwotę ustaloną przez Radę Fundatorów w miarę potrzeb.
3. W sprawach wyszczególnionych w ustępie 2 niniejszego paragrafu, uchwały mogą być podejmowane poza posiedzeniem w drodze głosowania elektronicznego.
4. Rada Fundatorów może w drodze uchwały przyjąć regulamin funkcjonowania.
§ 14
1. Zarząd Fundacji kieruje Fundacją i zarządza jej majątkiem.
2. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do trzech osób.
3. Zarząd powoływany jest na czas nieoznaczony.
4. Prezesa, Wiceprezesa oraz członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundatorów.
5. Fundatorzy mogą zostać członkami Zarządu Fundacji, w takim przypadku powołują siebie w skład Zarządu.
6. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach majątkowych
i niemajątkowych, w tym między innymi w sprawach dotyczących: zaciągania zobowiązań, zawierania umów, oraz udzielania pełnomocnictw w imieniu Fundacji składa każdy z członków Zarządu działający samodzielnie.
7. Umowy o pracę z członkami Zarządu Fundacji podpisuje pełnomocnik powołany uchwałą Rady Fundatorów.
8. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
9. Wynagrodzenia członków Zarządu określa Rada Fundatorów.
10. Członkiem Zarządu Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
11. Członek Zarządu, w przypadku poniesienia kosztów wynikających z wypełniania zadania służącego realizacji celów Fundacji, może ubiegać się o zwrot tych kosztów.
§ 15
1. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu.
2. Odwołanie członka Zarządu Fundacji następuje w przypadku:
a) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
b) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu;
c) trwałej niezdolności do sprawowania powierzonej funkcji;
d) niepełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż rok;
e) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu;
f) istotnego naruszenia postanowień statutu.
3. Rada Fundatorów w drodze uchwały może odwołać członka Zarządu w każdym czasie.
4. Każdy z członków Zarządu może w każdym czasie zrezygnować z pełnienia funkcji członka Zarządu. W takim przypadku jego członkostwo w Zarządzie wygasa z dniem złożenia pisemnego oświadczenia w tej sprawie pozostałym członkom Zarządu.
§ 16
1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone Statutem do kompetencji innych organów, w szczególności:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
b) reprezentowanie Fundacji wobec osób trzecich;
c) przechowywanie listy darczyńców Fundacji;
d) przedkładanie Komisji Rewizyjnej rocznego raportu o działalności Fundacji;
e) przedkładanie rocznego raportu z działalności Fundacji właściwemu ministrowi;
f) wykonywanie uchwał Rady Fundatorów oraz Komisji Rewizyjnej;
g) sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości corocznych sprawozdań
z działalności Fundacji, po uprzednim ich zatwierdzeniu przez Komisję Rewizyjną.
2. Zarząd może powołać pełnomocników działających w granicach umocowania.
§ 17
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
b) uchwalanie regulaminów;
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów;
f) opracowanie struktur organizacyjnych Fundacji;
g) powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych Fundacji;
h) sprawowanie nadzoru nad działalnością wszystkich jednostek, komórek organizacyjnych i osób zatrudnionych w Fundacji;
i) ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób zasłużonych dla idei i celów Fundacji;
j) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
k) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał:
a) w przypadku zarządu dwuosobowego – jednomyślnie
b) w przypadku zarządu trzyosobowego – zwykłą większością głosów.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
6. Zarząd Fundacji zbiera się co najmniej dwa razy w roku.
7. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć członkowie innych organów Fundacji, kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy Fundacji oraz inne zaproszone osoby, które na posiedzeniu będą dysponowały jedynie głosem doradczym.
8. Zarząd Fundacji sporządza sprawozdanie z realizacji celów Fundacji nie rzadziej niż raz w roku oraz roczne sprawozdanie finansowe Fundacji i przedstawia je Komisji Rewizyjnej do dnia 31 marca roku następnego.
9. Fundacja składa coroczne sprawozdanie ze swojej działalności właściwemu ministrowi i udostępnia je publicznie do wiadomości.
§ 18
1. Komisja Rewizyjna jest statutowym organem kontroli i nadzoru.
2. W zakresie wykonywania nadzoru Komisja Rewizyjna nie podlega Zarządowi Fundacji.
3. Komisja Rewizyjna składa się z nie mniej niż dwóch i nie więcej niż czterech członków.
4. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być:
a) członek organu zarządzającego ani osoba pozostająca z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
b) osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Członków Komisji Rewizyjnej powołuje Rada Fundatorów w drodze uchwały.
6. Komisja Rewizyjna spośród swoich członków wybiera Przewodniczącego na 3 letnią kadencję. Postanowienie ustępu niniejszego nie wyklucza wielokrotnego wyboru na funkcję Przewodniczącego tej samej osoby. Przewodniczący przewodniczy posiedzeniom Komisji Rewizyjnej.
7. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
8. Kadencja członka Komisji Rewizyjnej jest nieograniczona w czasie.
9. Członek Komisji Rewizyjnej zaprzestanie pełnić swoją funkcję z chwilą:
a) zrzeczenia się mandatu w drodze zawiadomienia zarządu Fundacji oraz Rady Fundatorów;
b) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
c) orzeczenia jego częściowego lub całkowitego ubezwłasnowolnienia;
d) odwołania przez Radę Fundatorów;
e) śmierci.
10. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.
11. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej, lub na wniosek członka Komisji lub Rady Fundatorów. Posiedzenie powinno zostać zwołane w ciągu dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.
12. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje się pocztą elektroniczną (wiadomość e-mali) z potwierdzeniem odbioru. W przypadku braku elektronicznego potwierdzenia odebrania wiadomości elektronicznej w ciągu 3 dni roboczych od jej nadania, zawiadomienie o posiedzeniu przesyła się listami poleconymi lub pocztą kurierską ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi co najmniej na dwa tygodnie przed terminem posiedzenia.
13. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej uznaje się również za prawidłowo zwołane, jeżeli:
a) termin jego odbycia ustalono na wcześniejszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, na którym wszyscy członkowie byli obecni i nikt nie zgłosił sprzeciwu, co do jego odbycia lub
b) wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej są obecni i nikt nie zgłosił sprzeciwu co do jego odbycia.
14. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej.
15. Dla ważności odbycia posiedzenia wymagana jest obecność dwóch członków Komisji Rewizyjnej.
16. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają jednomyślnie chyba, że postanowienia niniejszego Statutu lub przepisy prawa stanowią inaczej.
17. Komisja Rewizyjna może powziąć uchwały pomimo braku formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli wszyscy jej członkowie są obecni, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
18. Posiedzenia, mogą odbywać się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej pod warunkiem, że każdy z członków Komisji Rewizyjnej ma umożliwiony kontakt z pozostałymi uczestnikami posiedzenia oraz nikt nie wyrazi sprzeciwu. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego w ten sposób uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany elektronicznie przez wszystkich uczestniczących w nim członków Komisji Rewizyjnej. Głosowania w takich przypadkach odbywają się pisemnie (wiadomość email), a głosy przesyłane są przez członków Komisji Rewizyjnej na adres elektroniczny Fundacji niezwłocznie po zakończeniu głosowania.
§ 19
1. Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola całokształtu działalności finansowej Fundacji, która winna być przeprowadzana przynajmniej raz w roku;
b) składanie Radzie Fundatorów sprawozdań wraz z oceną działalności finansowej Zarządu Fundacji;
c) przedstawianie Zarządowi Fundacji uwag i wniosków dotyczących działalności Fundacji;
d) rozpatrywanie i opiniowanie rocznych planów finansowych i rzeczowych oraz sprawozdań z ich realizacji
e) ocena pracy i udzielanie absolutorium Członkom Zarządu Fundacji oraz przyjmowanie corocznych sprawozdań z działalności Fundacji.
2. Komisja Rewizyjna w celu wykonywania swoich kompetencji kontrolnych jest uprawniona do:
a) żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji;
b) żądania od członków Zarządu Fundacji złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień;
c) uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Fundacji z głosem doradczym.

Rozdział IV
Majątek Fundacji
§ 20
1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski, w jaki wyposażyli Fundację Fundatorzy:
a) Fundator Tomasz Płoszański przeznacza kwotę 1.000,00 zł (jeden tysiąc) z czego 500,00 zł (pięćset złotych) jest przeznaczona na cele działalności gospodarczej.
b) Fundator Paweł Krzak przeznacza kwotę 1.000,00 zł (jeden tysiąc) z czego 500,00 zł (pięćset złotych) jest przeznaczona na cele działalności gospodarczej.
2. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych.
3. Dochody Fundacji pochodzą z:
a) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów;
b) dotacji, datków, subwencji oraz grantów udzielanych przez jednostki administracji rządowej lub samorządowej oraz osoby trzecie;
c) dochodów ze zbiórek, aukcji, loterii, kwest oraz imprez zarówno publicznych jak
i prywatnych;
d) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji oraz praw majątkowych przekazanych Fundacji odpłatnie bądź nieodpłatnie;
e) odsetek bankowych, odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych oraz zysków z innych instrumentów finansowych;
f) działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację;
g) sponsoringu;
h) nawiązek;
i) z funduszy pomocowych Unii Europejskiej;
j) wpływów z odpłatnej działalności statutowej;
k) darowizn rzeczowych oraz świadczeń rzeczowych.
4. Zabronione jest:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatorów, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienie, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
d) dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,
w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie.
5. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach.
6. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
7. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Przyjęcie przez Fundację darowizny lub spadku nie może spowodować przejęcia przez Fundację długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego.
8. Uzyskane środki mogą być wykorzystane na realizację wszystkich celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawca nie postanowi inaczej, w szczególności wskazując cel statutowy lub formę jego realizacji, na który mają zostać wykorzystane.
9. Osoba fizyczna lub prawna, która dokonała darowizny, dotacji lub subwencji na rzecz Fundacji, może uzyskać tytuł Sponsora Fundacji na podstawie uchwały Rady Fundatorów. Tytuł Sponsora Fundacji ma charakter osobisty.

Rozdział V

Działalność gospodarcza Fundacji
§21
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:
10.52.Z Produkcja lodów
10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
10.72.Z Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek
10.73.Z Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych
10.83.Z Przetwórstwo herbaty i kawy
10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
10.86.Z Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej
10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
18.11.Z Drukowanie gazet
18.12.Z Pozostałe drukowanie
18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich
46.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
46.16.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych
46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
46.22.Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
46.23.Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
46.24.Z Sprzedaż hurtowa skór
46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
46.35.Z Sprzedaż hurtowa
46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich
46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
46.48.Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek
46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
46.64.Z Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.22.Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.23.Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.26.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
49.32.Z Działalność taksówek osobowych
49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
49.41.Z Transport drogowy towarów
49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
52.22.B Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy
53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
58.11.Z Wydawanie książek
58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
58.13.Z Wydawanie gazet
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych
60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
63.12.Z Działalność portali internetowych
63.91.Z Działalność agencji informacyjnych
63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
69.10.Z Działalność prawnicza
69.20.Z Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe
70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych
70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
71.11.Z Działalność w zakresie architektury
72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
73.11.Z Działalność agencji reklamowych
73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
74.20.Z Działalność fotograficzna
74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
77.22.Z Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.
77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
77.35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego
77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej
78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
79.11.ADziałalność agentów turystycznych
79.11.BDziałalność pośredników turystycznych
79.12.ZDziałalność organizatorów turystyki
79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej
79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
80.10.Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa
80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
80.30.Z Działalność detektywistyczna
81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.29.Z Pozostałe sprzątanie
81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center)
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
82.92.Z Działalność związana z pakowaniem
82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
85.10.Z Wychowanie przedszkolne
85.10.Z Wychowanie przedszkolne
85.20.Z Szkoły podstawowe
85.31.A Gimnazja
85.31.B Licea ogólnokształcące
85.32.C Szkoły specjalne przysposabiające do pracy
85.41.Z Szkoły policealne
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
85.59.A Nauka języków obcych
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi
88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
93.11.Z Działalność obiektów sportowych
93.12.Z Działalność klubów sportowych
93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych
94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
95.22.Z Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego
95.23.Z Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych
95.24.Z Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego
95.25.Z Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii
95.29.Z Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
96.03.Z Pogrzeby i działalność pokrewna
96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
2. W wypadku, gdy przepisy szczególne wymagają dla uruchomienia lub prowadzenia poszczególnych rodzajów działalności uzyskania koncesji lub innego zezwolenia, działalność ta zostanie podjęta po ich uzyskaniu.
3. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona bezpośrednio przez Fundację bądź w formie organizacyjnie wyodrębnionych jednostek, których tryb tworzenia, likwidacji, zasady funkcjonowania oraz zakres działalności określa Zarząd Fundacji.
4. W zakresie działalności gospodarczej Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.
5. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe
§ 22
1. Zmiany niniejszego Statutu Fundacji może dokonać Rada Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały.
2. Zmiany statutu mogą dotyczyć jego wszystkich postanowień, nie wyłączając zmiany celów Fundacji.
§ 23
1. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały, jeżeli Fundacja osiągnęła cele, dla których została powołana lub jeżeli wyczerpały się jej środki finansowe.
2. W przypadku likwidacji Fundacji, Rada Fundatorów wyznacza likwidatora Fundacji.
3. Majątek Fundacji, pozostały po jej likwidacji, zostanie przekazany w drodze jednomyślnej uchwały Rady Fundatorów na rzecz podmiotu wskazanego przez likwidatora.